پ.ن:هر کدام از بزرگواران که اهل اصفهان هستند و خواهان فعالیت در این عرصه می با شند 
اعلام آمادگی فرمایند. اگر هر کدام از خانم ها یا آقایان پیجی در اینستاگرام دارند آدرس پیج را در خصوصی به همراه اسم اعلام فرمایند